سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید صباح مشهدی – اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی
سعید ابوهادی – اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

شهرمقدس مشهدباجمعیت ساکن بیش از ۳ میلیون نفروحضوربیش ازپانزده میلیون نفرزائر درسال به عنوان دومین کلان شهرمذهبی دنیا، به یقین نیازمندمراقبت های ویژه ای است .همانطورکه همکاران وکارشناسان محترم دراین همایش مطرح نموده اند،بحران آب گرفتگی وسیل درمشهدهمیشه به عنوان یک خطربالقوه مطرح بوده است وهنگامی که این خطربروزنموده است ،شاهدتلفات جانی ومالی فراوان بوده ایم.
باتوجه به اینکه گستره این خطربرکسی پوشیده نیست این سوال مطرح است که برای دفع این خطرچه میتوان کرد؟
ابتدابایدعلت بروزخطررامشخص نمود.آیادردهه ها وسده های گذشته این خطروجودنداشته است؟
دریک مقایسه گذرابین سالهای نه چندان دورووضعیت امروزی ،منشاء اصلی مشکلات ناشی ازسیل درشهر مشهد مشخص می گردد.وسعت بافت فیزیکی مشهد،طبق نقشه توپوگرافی سال ۱۳۳۴ یعنی حدود ۵۱ سال پیش(۴۳ )کیلومترمربع بوده است ومی توان ادعانمودکه فشارچندانی رابرمحیط طبیعی پسکرانه خودواردنمی کرده است باگذشت ۵ دهه شهرمشهدبارشدسریع خودازهرطرف گسترش یافته وفشارجدی رابربسترطبیعی خودوارد نموده است.