سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالقاسم دادرسی سبزوار – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

افزایش جمعیت سبب شده است تا نیاز انسان به مواد غذ ایی افز ایش یابد. افزون بر آن شر ایط اقلیمی کشور موجبات کمبود آب وکاهش را ندمان محصول در کشور را به همراه داشته است . بروز سیل در اغلب آبخ یزهای کشور با شستشو و حمل خاک توام است که علاوه بر نابود ی آب، خاک حاصلخ یز را نیز از دسترس خارج می سازد. خسارات جا نی و ما لی ناشی از سیل در پا یین دست از بدیهیاتی است که نیاز به توضیح اضافه را از خود سلب می سازد . اجرای عملیات آبخیزداری با هدف کنترل و گسترش س یلاب که معمولا با هدف جلوگ یری از تخر یب ناش ی از س یل، افز ایش پوشش گ یاهی، به بود کیفیت خاک و افز ایش آب ز یرزمینی دنبال می شود،چند سا لی است که مورد توجه مسئو لین اجر ایی در کشور قرار گرفته است . طرحه ای پخش س یلاب و تغذ یه مصنوعی از جمله اقدامات موثر و قابل تقد یری است که م ی تواند موجبات بهبود درآمد و اشتغال آبخ یزنشینان را نیز فراهم سازد . در این بررسی طرح پخش سیلاب و تغذ یه سفره کلاته سادات شهرستان سبزوار که در ۳۶ کیلومتری غرب شهرستان سبزوار واقع شده است مورد بررسی قرار گرفته و تا ثیر این عمل یات بر خاک و سفره آب ز یرزمینی منطقه ارز یابی و تحل یل شده است . نتاج نشان می دهند که این عملیات توانسته است ک یفیت عناصر غذ ایی خاک را بهبود بخش یده و افز ایش کم ی آب سفره را به همراه داشته باشد. بهبود خصو صیات خاک در جهت توسعه کشاورزی و کاهش تنش های ناشی از خشکسالی بر کشاورزی منطقه، از نتایج دیگر این طرح به شمار می آیند.