سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمید مدرس – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اکبر شریفی پروانه – کارشناس ارشد شیمی صنایع هوافضا، صنایع شهید باقری
شهرام نصیری – صنایع هوافضا، صنایع شهید باقری

چکیده:

در تحقیق حاضر پوششهای آلیاژی روی – کبالت – آهن با درصدهای مختلف از یک محلول اسیدی کلرایدی – سولفاتی تهیه شده است . در این کار جدید، تحقیقاتی بروی اثر پارامترهای فیزیکی – شیمیایی بر کیفیت پوشش صورت گرفت و شرایط بهینه مشخص گردید . ترکیب آلیاژ بشدت به دما و دانسیته جریان وابسته است . با افزایش دانسیته جریان و دما مقدار آهن و کبالت در پوشش افزایش می یابد ولی pH اثر چندانی بر ترکیب درصد آلیاژ ندارد . استفاده از کمپلکس کننده ها باعث وابستگی مقدار آهن و کبالت در پوشش شده است . مقاومت به خوردگی پوششهای کروماته شده آلیاژ سه تایی روی – کبالت – آهن با استفاده از آزمون پاشش نمک سنجیده شد . نتایج بیانگر مقاومت به خوردگی بیشتر پوششهای روی – کبالت – آهن نسبت به روی خالص است . بنظر می رسد حضور کبالت در پوشش , عامل اصلی افزایش مقاومت به خوردگی باشد . همچنین پوششهای آلیاژی ، خواص مکانیکی ( فرم پذیری ) بهتری نسبت به روی خالص دارا هستند که آهن نقش اساسی در بهبود فرم پذیری ایفا میکند