سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی مرادی – پژوهشکده علوم و فناوری مهام، گروه صنایع مهمات سازی تهران
احمد عبدالحسینی – پژوهشکده علوم و فناوری مهام، گروه صنایع مهمات سازی تهران
احمدعلی آماده – گروه مهندسی متالورژی ومواد، دانشگاه تهران

چکیده:

علی رغم اینکه محلول های سیانوری در ایجاد پوشش های برنج به روش آبکاری الکتریکی به طور وسیعی استفاده می گردد به دلیل سمی بودن آنها وآلوده نمودن محیط زیست در سال های اخیر سعی شده است که اینگونه حمام ها توسط حمام های غیر سیانوری جایگزین گردند . در این تحقیق سعی شده از کمپلکس کننده های مانند تا رتارات سدیم پتاسیم به جای کمپلکس کننده سیانور استفاده شود . در این تحقیق آبکاری برنج از حمام های غیر سیانوری در محلول تارتارات سدیم پتاسیم تحت شرایط مختلف ترکیب حمام، همچنین افزایش پیروفسفات سدیم و ترکیبات مختلف دیگر، تغییر در دانسیته جریان و دما موردبررسی قرار گرفته است. در این تحقیق جزئیات تاثیر عوامل مختلف در پتانسیل کاتدی آلیاژ برنج نشان داده شده است.