سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حسین شریعت – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، بخش مهندسی مواد
رضا بازرگان لاری – دانشجو کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، بخش مهندسی مواد

چکیده:

در این مقاله آبکاری الکتریکی مس و کروم سیاه بر روی لو له های فولادی مورد استفاده در کلکتورهـای نیروگاه خورشیدی شی راز توضیح داده می شود . این مقاله نشان می دهد کـه آبکـاری الکتریکـی مـس بـر روی فولاد از طریق حمام اسیدی مس امکان پذیر می باشد . عملیات پوشش دهی مس در دمای اتـاق ) ٢٤ در جه سانتیگراد ) صورت گرفت و مدت زمان پوش ش دهی بین ١ تا ٣ دقیقه متغیـر بـود . یـک منبـع تغذیـه جهت تولید جریانی در حدود ١ آمپر بر دسی متر مربع مورد استفاده قرار گرفـت . در شـرایط بهینـه، حمـام و H2SO4 (95-98 W%) گـرم بـر لیتـر ٣٠ و CuSO . 4 5H2O گرم بر لیتر ١٠ : آبکاری الکتریکی مس شامل pH = 1/2 و J = 1 A/dm 2بود . سپس بر روی مس، کروم سیاه پوشش داده شد . دمای پوشش دهی کرومسیاه ٣٥ درجه سانتیگراد و مدت زمان پوشش دهی ٢ دقیقه بـود . حمـامی کـه جهـت پوشـش دادن کـروم سیاه بکار برده شد شامل ١٩٦ گرم بر لیتر سولفات کروم، ٣٣ گرم بر لیتر کلرید کبالـت، ٢١ گـرم بـر لیتـر فلورید سدیم، ٦٦ گرم بر لیتر هیپو فسفیت سدیم و ٤ گرم بر لیتر فسفات دی هیدروژن سـدیم بـود . لازم بـه ذکر است که هیچگونه نیازی به کنترل pH حمام نبوده و حمام در pH طبیعی خود کار می کنـد . در انتهـا چسبندگی و یکنواختی پوشش ها مورد بررسی قرار گرفت .