سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم پروین نیا – کارشناس ارشد زیس تشناسی، آموزش و پرورش خرم آباد
مسعود رفیعی – استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و مناب عطبیعی، لرستان
حسین لاری یزدی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بر غلظت پروتئین قندهای محلول و نشاسته در برگ و ریشه ارقام ذرت ، این تحقیق در سال زراعی ۱۳۸۴ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان با سه تاریخ کاشت شامل تاریخ کاشت معمول و ۱۵ روز قبل و بعد از آن ( ۱۹ خرداد، ۴ تیر و ۱۴ تیر) به عنوان سطوح فاکتور اصلی و سه تراکم ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ هزار بوته در هکتار و ۲ رقم هیبرید ذرت دانه ای ۲۶۰ و ۳۰۲ به صورت فاکتوریل در کرتهای فرعی با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت اسپلیت پلات – فاکتوریل با سه تکرار به اجرا درآمد . نتایج نشان داد که بالاترین میزان قندهای محلول برگ و ریشه مربوط به زمان کاشت سوم و اول و کمترین آن مربوط به زمان کاشت دوم (معمول) بود. در خصوص تراکم نیز بی شترین غلظت قندهای محلول و نشاسته به ترتیب به حداکثر و حداقل تراکم گیاهی تعلق داشت. چنین استنباط می گردد که بروز تنش سرما در تاریخ کاشت تأخیری، تنش گرما در اثر تعجیل در کاشت ، و تنش تراکم بالا بواسطه رقابت شدید میان بوته ها موجب شکسته شدن نشاسته به واحدهای ک وچکتر (قندهای محلول ) به منظور تنظیم اسمزی و مقابله با تنش گردیده است