سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا توکلی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، مراغه

چکیده:

اگرچه در نگاه اول ، مدیریت مصرف آب در زراعت دیم ، موضوع ی دور از ذهن و بعید بنظر می رسد ، اما با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیقات آبیاری تکمیلی ، این موضوع م ی تواند در بهبود و تثبیت عملکرد محصولات دیم مفید و مؤث ر واقع شود . هر چند که تمام زوایای این مسئله ، هنوز بطور کامل شکافته نشده و نیاز به تلاش و تحقیق دارد ، اما با توجه به وضعیت بحرانی غذا در جهان و وجود اراضی فراوان در شرایط دیم ( عدم محدودیت زمین ) ، باید در نگرش به این مسئله تجدیدنظر نمود و تکنیک آبیاری تک میلی را بعنوان حلقه مفقودۀ بهبود عملکرد محصولات در شرایط دیم پذیرفت ، اگرچه تا رسیدن به اهداف عالی آن ، زمان و تحقیقات زیادی نیاز است اما با وسعت و سرعت بخشیدن به تحقیقات و اهتمام جدی ، م ی توان به ترویج و اشاعۀ این تفکر و شیوۀ مدیریتی پرداخت.نتایج تحقیقا ت آبیاری تکمیلی( Supplemental Irrigation) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه ،نشان می دهد که ارقام مختلف گندم نسبت به یکبار آبیاری در زمان کاشت ، عکس العمل مطلوب و مناسبی نشان داده اند. مهمترین و اساسی ترین مسئله در اعمال مدیریت مصرف آب در زراعت دیم ا ستفاده از تکنیک آبیاری تکمیلی و مدیریت استحصال آب است . پیش زمینۀ اعمال چنین مدیریتی اقتصادی بودن آن است که با توجه به نتایج تحقیقا ت ، واضح و مبرهن گردیده است . شق د وم مسئله ، نیاز به برنامه ریزی ، هزینه ، انرژی ،سرمایه گذاری و مساعی مسئولین وزارتین نیرو و کشاورزی دارد که امید است با اتکاء به اهمیت مسئله و کاربردی و اقتصادی بودن آن ، اقدام جدی برای آن مبذول نمایند.