سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بیژن درگاهی – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری – دفتر توسعه منابع آب کشاورزی و بهینهسازی م

چکیده:

دیگر برای هیچکس پوشیده نیست که منابع آبی قابل استفاده نه تنها در کشورمان و بلکه در کل دنیا محدود می باشد و مهمتر اینکه این ماده حیاتی هیچ جایگزینی نیز ندارد و برای مثال امروزه و باوجود این همه نوشیدنیهای فراوان هیچکدام از آنها نتوانسته است جای آب گوارا را بگیرد . نداشتن عوارض جانبی، سهل الوصول بودن، ارزانی و تنوع کاربرد از جمله ویژگیهای منحصر بفرد آ ب در مقایسه با سایر نوشیدنیها میباشد در خصوص کشاورزی هم آب یکی از ارکان اساسی کشت و زرع میباشد . بنابراین بهرهبرداری پایدار از منابع آبی و حفاظت از اکوسیستمهای گیاهی و جانوری که بنوعی متکی به اکوسیستمهای آبی میباشند از جمله وظایف اساسی هر فرد و جامعهای میباشد بیاد داشته باشیم که ما فقط به مقطعی از زمان اختصاص داریم و دنیا و ذخائر موجود در آن از آن ما نیست و بلکه این نعمات الهی چند روزی بعنوان امانت الهی به ما سپرده شده، لذا وظیفه سنگین حفاظت و پاسداری از آنها نیز همچون اجداد و نیاکانمان فعلاً بعهده ماست و بقولی : » دیگران کاشتند و ما خوردیم – ما بکاریم دیگران بخورند « بنابراین از بعد فردی از افراد این کرة خاکی وظیفه داریم که همچون سایر مواد با قناعت و صرفه جویی از آب استفاده بکنیم ولی از دیدگاه دولتها وضع قوانین جامع و مانع و تضمین اجرای کامل آنها در خصوص بهرهبرداری از اکوسیستمهای آبی، گیاهی و جانوری از جمله وظایف بسیار خطیر دولتها بشمار میرود که در این رابطه طبق اصل پنجاهم قانون اساسی » هر گونه فعالیتی که منجر به آلودگی محیط زیست و ی ا تخریب غیرقابل جبران آن شود ممنوع است « و یا » ارتقاء بهرهوری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی وسیاسی آب در کشور از هر طریق ممکن « از جمله سیاستهای نظام در بخش آب میباشد . بحران کم آبی و مسائل و مشکلات ناشی از آن، همچنین کنترل و مهار آبهای سرگردان و ممانعت از آسیبرسانی آنها از طریق سیلابهای مخرب به زمان ما اختصاص ندارد و بلکه اجداد و نیاکان ما از گذشته های دور با این مشکل دست به گریبان بودند و در هر منطقه از کشورمان و با توجه به خصوصیات آب و هوایی و شرایط توپوگرافی، شیوههای ابتکاری و بهینة بهرهبرداری از آب را ابداع کرده، توانستهاند از این منبع گرانقدر با حداکثر راندمان و بهرهوری استفاده کنند بفرض در مناطق گرم و خشک و کویری از طریق احداث قنوات و در مناطق شمالی کشور از طریق احداث آب بندانها، در این مقاله گزارش مبسوطی از وضعیت موجود آب بندانها، الزامات و چالشهای موجود ارائه شده در نهایت راهکارهای حفظ، احیاء و توسعه آنها مورد نقد و بررسی قرار میگیرد