سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد قربانی – دانشکده مهندسی متالورژی – دانشگاه صنعتی شریف
مسعود میرجانی – دانشکده مهندسی متالورژی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

نمونه های برنج ۳۰-۷۰ با ضخامت ۱ میلی متر و به ابعاد ۷ ضربدر ۹ سانتی متر تهیه و پس از عملیات آماده سازی و چربی گیری الکترولیتی بر روی آنها پوشش مس اولیه ایجاد گردید. بعد از آن پوشش مس ثانویه و در مراحل بعدی، به ترتیب نقره اولیه و ثانویه بر روی این نمونه ها پوشش داده شد. اثر ترکیب شیمیائی حمام در مراحلمختلف، چگالی جریان و زمان ابکاری بر روی کیفیت سطح حاصله و ضخامت نقره بررسی گردید وشرایط بهینه سازی شد. ازمایشات کنترل کیفی با خم کردن – تست رطوبت سنجی و متالوگرافی نشان داد که عملیات بعدی بر روی نمونه های پوشش داده شده در نمکهای سدیم باعث بهبود کیفیت پوشش و افزایش مقاومت آن در محیط های گوگرد دار شده و از کدر شدن نقره در اتمسفر کاسته میشود. مورفولوژی نمونه های پوشش داده شده در مراحل مختلف عمل توسط میکروسکپ الکترونی SEM مطالعه و مشاهده گردید که عمل کروماته باعث به وجود امدن ترکیبات پوشش تبدیلی در مناطق متخلخل پوشش نقره می شود اما افزایشضخامت کروماته منجر به تاول زدگی در این مناطق و کاهش مجدد مقاومت خوردگی می شود.