مقاله آب کافت آنزيمي الياف نايلون ۶۶ با استفاده از آنزيم پروتئاز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي كاربردي در شيمي (پژوهش هاي شيمي كاربردي) از صفحه ۱۳ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: آب کافت آنزيمي الياف نايلون ۶۶ با استفاده از آنزيم پروتئاز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نايلون ۶۶
مقاله آنزيم پروتئاز
مقاله رنگ پذيري
مقاله رنگزاي اسيدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پروين زاده گشتي مازيار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير زيست فناوري کاربردهاي فراواني در واحدهاي تکميل و رنگرزي صنعت نساجي داشته است. آنزيم ها ترکيب هايي پروتئيني هستند که در بسياري از واکنش هاي مورد نياز در فرايندهاي نساجي مي توانند شرکت کنند. اين تحقيق به منظور اصلاح ويژگي هاي الياف نايلون ۶۶ و بررسي ويژگي هاي متفاوت آن شامل رنگ پذيري، جذب رطوبت، تغييرهاي سطحي و ثبات هاي رنگي با استفاده از آنزيم پروتئاز انجام شده است. بدين منظور منسوج نايلون ۶۶ ابتدا با غلظت هاي مختلف آنزيم پروتئاز در آب شامل%۳ ،%۶  و عمل شده است. سپس عمليات رنگرزي با رنگزاي اسيدي انجام شد. با توجه به نتيجه هاي آزمايش رنگ سنجي مشاهده مي شود که در نمونه هاي عمل شده با آنزيم و سپس رنگرزي شده با رنگزا، مقدار L* کاهش يافته و با افزايش غلظت آنزيم کاهش بيشتري در مقدار L* مشاهده مي شود. نتيجه هاي آزمايش رمق کشي رنگزاي اسيدي الياف عمل شده، روند افزايش جذب رنگزاها در الياف را نشان مي دهد. با توجه به نتيجه هاي استحکام کششي منسوج، مشاهده مي شود که فرايند آنزيمي استحکام، مدول و ازدياد طول تا حد پارگي منسوج را کاهش مي دهد. بررسي ويژگي هاي حرارتي نمونه عمل شده با آنزيم، تغيير قابل توجهي را در مقدار آرايش يافتگي ليف در اثر فرايند آنزيمي تا دماي ۳۰۰ درجه سانتيگراد را نشان نداد. ولي با افزايش ميزان حرارت دهي نمونه ها در محدوده دمايي ۳۰۰ -۴۰۰ oC کاهش قابل توجهي در دماي تخريب نمونه عمل شده با آنزيم در مقايسه با نمونه عمل نشده مشاهده مي شود. ثبات شستشويي و نوري نمونه هاي عمل شده با آنزيم مطابق با استاندارد  ISO -105 CO5و ISODay light -105 BO1 اندازه گيري شد. فرايند آنزيمي پيش از رنگرزي، ثبات هاي شستشويي و نوري نمونه هاي رنگرزي شده را بهبود مي دهد که مي تواند در نتيجه افزايش نفوذ رنگزاها به داخل الياف باشد.