سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم قنبری عدیوی –

چکیده:

تقریب دوم بورن با شرایط مرزی تصحیح شده برای بررسی دو جنبه ی متفاوت از پراکندگی های یون-مولکولی در انرژی های بالا ولی نانسبیتی به کار رفته است. جنبه ی اول این نوع برخوردها، آثار تداخلی ناشی از پراکندگی های چند مرکزی توسط هسته های اتمی و جنبه ی دوم آن غالب بودن فرایندهای پراکندگی توماس در انرژی های بالا است. در این مطالعه برای بررسی این جنبه ها ابتدا سطح مقطع جزیی ربایش الکترون در برخورد ذرات پرانرژی آلفا با مولکول های هیدروژن جهت یافته محاسبه شده و آثار تداخلی ناشی از پراکندگی توسط هسته ها مورد بررسی قرار گرفته و سپس با میانگین گیری روی تمام جهت های ممکن غالب بودن فرایندهای دوگانه ی توماس در گستره ی انرژی مورد نظر نشان داده شده است.