مقاله آثار جهاني شدن بر صادرات محصولات كشاورزي: مطالعه موردي زعفران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۴۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: آثار جهاني شدن بر صادرات محصولات كشاورزي: مطالعه موردي زعفران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله صادرات
مقاله زعفران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدنعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف بررسي اثر جهاني شدن بر روي صادرات زعفران صورت گرفت. با توجه به ارتباط ميان واردات با عرضه و تقاضاي داخلي، الگويي مشتمل بر توابع سطح زيرکشت، عملکرد، تقاضاي داخلي و صادرات زعفران با استفاده از داده هاي دوره ۱۳۵۹-۱۳۸۳ جهت دست يابي به هدف بالا انتخاب و برآورد شد. اثر جهاني شدن نيز با استفاده از شاخص ادغام تجاري مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بدست آمده از آزمون همزماني حاکي از وجود رابطه همزماني ميان معادله ها بود.
با توجه به سهم بالاي ايران در بازار جهاني درون زايي متغير قيمت جهاني مورد آزمون قرار گرفت که بر اساس آزمون، درون زايي آن مورد تاييد قرار گرفت به اين معني که ايران با توجه به سهم بالا در توليد جهاني زعفران نقش تعيين کننده اي در قيمت آن دارد. نتايج نشان داد که با فرض ثابت بودن ساير شرايط، جهاني شدن اثر شايان توجهي بر صادرات زعفران دارد .