مقاله آثار رفاهي تعديل قيمت حامل هاي انرژي (۱۳۸۵-۱۳۷۶) (در بخش هاي حمل و نقل و مسکن ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در رفاه اجتماعي از صفحه ۲۵۵ تا ۲۸۷ منتشر شده است.
نام: آثار رفاهي تعديل قيمت حامل هاي انرژي (۱۳۸۵-۱۳۷۶) (در بخش هاي حمل و نقل و مسکن ايران)
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل
مقاله قيمت سايه
مقاله متغير جبراني
مقاله يارانه انرژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندزاده طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: راغفر حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شيرين بخش ماسوله شمس اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: در اين مقاله، تقاضاي سيستمي حامل هاي انرژي در بخش هاي حمل و نقل و مسكن كشور ايران به تفکيک مناطق شهري و روستايي در فاصله زماني ۱۳۸۵-۱۳۷۶، به همراه آثار رفاهي حذف يارانه انرژي در اين بخش ها محاسبه شده است.
روش: برآورد توابع تقاضا با استفاده از سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل (AIDS) و آثار رفاهي حذف يارانه انرژي و رسيدن قيمت حامل هاي انرژي به سطح قيمت هاي بين المللي (قيمت هاي سايه)، با محاسبه متغير جبراني(CV)  به دست آمده است. در انجام محاسبات از نرم افزارهاي Matlab و Excel استفاده كرده ايم.
يافته ها: نسبت هزينه حامل هاي انرژي به كل مخارج بخش حمل و نقل در دهك هاي مياني بيشتر از ساير دهك هاست و اين نسبت براي دهك دهم از بقيه كم تر است. اين نسبت در بخش مسكن با افزايش سطح رفاه، كاهش پيدا مي كند. اين نسبت ها همچنين در مناطق روستايي بيشتر از مناطق شهري است.
نتايج: نتايج نشان مي دهد تنوع حامل هاي انرژي در سبد انرژي، مي تواند سبب كاهش متغير جبراني شود و در مجموع متغير جبراني براي دهك هاي هزينه اي بالاتر، بيشتر است.