مقاله آثار كوتاه مدت و بلندمدت تكانه هاي ارزي بر تراز تجاري ايران (آزمون پديده منحني J بر اساس يك الگوي VECM) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۴۵ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: آثار كوتاه مدت و بلندمدت تكانه هاي ارزي بر تراز تجاري ايران (آزمون پديده منحني J بر اساس يك الگوي VECM)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله تراز تجاري
مقاله اقتصادي ايران
مقاله نرخ ارز
مقاله كاهش ارزش پول
مقاله منحني J
مقاله الگوي VECM
مقاله مدل برداري تصحيح خطا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معماريان عرفان
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي ناييني سيداحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، با بهره گيري از يک مدل برداري تصحيح خطا و استفاده از آمارهاي سري زماني فصلي، رفتار تراز تجاري ايران در برابر شركاي تجاري عمده، به صورت پويا مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته و متغير نرخ موثر واقعي ارز به عنوان يك شاخص مهم اقتصادي و تعيين كننده نوسانات تراز تجاري كشور محاسبه شده است. نتايج حاصل از آزمونهاي انجام گرفته، بيانگر وجود يك رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرهاي الگوي تراز تجاري کل است. تجزيه و تحليل رفتار پويا ميان متغيرهاي الگو نيز با استفاده از توابع عكس العملي صورت گرفته و براين اساس تاثير كاهش ارزش پول برتراز تجاري كل دركوتاه مدت، فرضيه منحني J را مورد تاييد قرار مي دهد. دوره روند نزولي پديده منحني J در اين تحقيق دو فصل برآورد شده كه مي توان چسبندگي اسمي مقادير واردات در سطح تجارت بين الملل و يا به بيان ديگر وابستگي بخش داخلي به واردات و نيز عدم كشش پذيري بخش صادرات غيرنفتي به تغييرات نرخ واقعي ارز را از دلايل مهم اين امر برشمرد.