مقاله آثار مصرف زياد کلرورسديم بر ساختمان جدار شرايين بزرگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۳۳ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: آثار مصرف زياد کلرورسديم بر ساختمان جدار شرايين بزرگ
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمک طعام
مقاله شرايين بزرگ
مقاله آترواسکلروزيس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرپور مختار
جناب آقای / سرکار خانم: محموديان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرپور سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: مصرف کنترل نشده نمک طعام احتمالا موجب افزايش فشارخون شرياني مي شود. افزايش فشارخون در تعداد زيادي از بيماران همراه با ضايعات در جدار شرايين بزرگ مشاهده مي شود. اين مطالعه با هدف بررسي تغييرات احتمالي جدار شرايين بزرگ در موش هاي آزمايشگاهي پس از دريافت خوراکي نمک طعام انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي ۲۰ سر موش نر و ۲۰ سر موش ماده ۲ماهه با وزن تقريبي ۳۰ تا ۳۵ گرم از نژاد Balb/c به صورت تصادفي در ۲ گروه تجربي و کنترل قرار گرفتند. در هر گروه ۱۰ سر موش نر و ۱۰ سر موش ماده قرار گرفت. گروه تجربي محلول ۱۸ گرم نمک طعام در هزار سي سي آب معمولي به صورت آب آشاميدني و گروه کنترل آب معمولي جهت آشاميدن به مدت ۱۲ هفته مصرف نمود. بعد از ۱۲ هفته همه موش ها با کلروفرم بيهوش و کشته شدند. شرايين آئورت و کاروتيد از بدن آنها خارج شد و به منظور ثبوت بافتي در محلول فرمالين ۱۰% قرار گرفت. از بلوک هاي پارافينيزه مقطع تهيه و با هماتوکسيلين- ائوزين رنگ شد و مورد بررسي ميکروسکوپيک قرار گرفت. از نمونه هاي انتخابي تصويربرداري صورت گرفت و يافته ها تحليل آماري شد.
يافته ها: تجمع کلسترول در انتيماي شرايين بزرگ موش هاي گروه تجربي مشاهده شد، ولي در موش هاي گروه کنترل وجود نداشت. انفيلتراسيون تعداد زيادي ماکروفاژ واکوئوله در جدار و تشکيل آتروم در انتيماي شرايين بزرگ موش هاي گروه تجربي تغييرات غيرطبيعي ديگري بود که در گروه کنترل ديده نشد (p<0.001).
نتيجه گيري: تغييرات غيرطبيعي مشاهده شده در گروه تجربي حاکي از ايجاد آترواسکلروزيس در اين مدل هاي آزمايشگاهي است، لذا احتمال دارد مصرف زياد نمک طعام موجب پيدايش آترواسکلروزيس شود.