سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی نیکو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز-دانشجوی کارشناسی عمران
محمد نیسی شوشتری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز-دانشجوی کارشناسی عمران
توران نیکو – دانشگاه شهید باهنر کرمان- کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری

چکیده:

یکی از مشکلات بحرانی در طراحی مسیرهای را هآهن و جاد هها در مناطق شهری، محدودیتهایی است که مانع نوسانات و لرز شها و آسی بهای ممکن در اثر عبور و مرور ترافیکی است.جدا از مشکلات ترافیکی منبع اصلی مزاحمت نوسانات مربوط م یشود به شمع کوبی و عملیا تهای مربوط به سپرکوبی.پی شبینی مزاحمت نوسان و تأثیر راه و رو شهایی در جهت کاهش این مزاحمت عمد هترین هدف در جهت ایجاد وگسترش یک مدل پیش فرضی به نام مدل انتقال جهت جلوگیری از نوسانات اس ت. یکی از پی ششر طها، ایجاد یک ساختار از مدل انتقال در ترکیبات است تا بتوان به وسیلۀ آن مشکلات را کنترل کر د. مد لهایی که با استفاده از استعمال بار توسط شم عکوبی یا ترافیک جاده تعریف میشوند.مدل انتقال مستثنی از مد لهای قدیمی است که از انتقال نیرو از خاک یا ساختار جاد هها تبعیت می کنند، و براساس لرزش و نوسان تعریف میشود