سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
حسن خوشرو – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی تحول، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، ایران
کیومرث سهیلی – دکتری اقتصاد، عضو هیأت علمی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه رازی، واحدکرمانشاه، کرماشناه، ایران

چکیده:
اگر آسیب وارده به صورت تخریب یک کالای عمومی زیست محیطی مانند هوا باشد مالیات نشاندهنده زیان نهایی این تخریب است که جامعه می پردازد یا مجموع هزینههایی که کلیه کارگزاران موجود در اقتصاد متحمل می شوند. در یک دنیای ایده آل چنین مالیاتی یک مالیات پیگویی است که به صورت غیرمستقیم اعمال میشود و سازگار با شرایط بازار است و هر گونه اهداف درآمدی یا توزیعی میبایست از طریق مالیات های یکجا بر مصرف یا تولید برآورده شود. مالیاتهای زیستمحیطی به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی درسیاست زیست محیطی شناخته شده است . ابزارهای اقتصاد زیست محیطی با دادن انگیزه های مالی به طور مستقیم برای رواج رفتارهای حافظ محیط زیست عمل میکند. در سال های ۰۹۹۱ تا ۰۹۹۹ مذاکرات بسیاری درباره تعیین و اعمال ابزارهای اقتصاد زیست محیطی شامل هزینهها و مالیاتهای زیست محیطی انجام گرفت . به هر حال این موضوع که دو مساله از تعیین و اعمال همه جانبه مالیات های زیست محیطی جلوگیری می کنند به زودی آشکار شد. اولین مورد اثر پنهانی مالیات ها و هزینه های زیست محیطی بر قدرت رقابت، و دیگری افزایش فشار نسبی بیشتر بر خانواده های فقیر در مقایسه با خانواده های ثروتمند بود. در این پژوهش با روشی مروری کتابخانهای و ارائه مدل مفهومی به آثار و پیامدهای اجرای مالیات زیست محیطی پرداخته شده است