سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مینا فرضی – تهران، کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده بیوسی
سیدمحمدتقی غریب زاهدی –
سیدهادی رضوی –

چکیده:

مهمترین روش صنعتی جهت تولید اسید لاکتیک، استفاده از ملاس چقندر قند در فرایند تخمیری است. ملاس چغندر قند به عنوان منبع کربن و نیتروژن به کار می رود و سویه های مختلف باکتریایی و قارچی در فرایندهای مداوم و یا غیر مداوم مورد استفاده قرارمی گیرند. در این مطالعه اهمیت انتخاب منابع غذایی، سویه و نوع فرایند مرود بحث قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد که ملاسدر مقایسه با عصاره چغندر قند راندمان و بهره وری را به ترتیب به میزان ۱۰ و ۱۲ درصد افزایش می دهد. همچنین تخمیر توسط کپک رایزوپوس اوریزه به دلیل نیاز کمتر به مکمل های غذایی و تولید اسید لاکتیک به شکلL(+ که شکل طبیعی آن می باشد، به سویه های باکتریایی ترجیح داده می شود. در فرایند تخمیر مداوم میزان اسید لاکتیک تولیدی به مراتب بیشتر است ولی کنترل فراینددر این روش سخت تر است