سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی مرادیان – دانشگاه علم و صنعت ایران
همایون عریضی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله ساختار نوینی جهت ساخت فیلتر میان گذر خطوط تزویج شده موازی ١ با قابلیت حذف پاسخهای ناخواسته ٢ دوم و سوم خارج از باند معرفی می شود . در مقایسه با ساختار مرسوم ، ساختار نوین از افزودن دو استاب برای هر قسمت از فیلتر در نقاط انتهایی اتصال باز خطوط تزویج شده موازی حاصل می شود . یکی از دو استاب بکار رفته جهت حذف پاسخ ناخواسته دوم و دیگری جهت حذف پاسخ ناخواسته سوم بکارمی رود . جهت کسب اطمینان از صحت عملکرد فیلتر با آرایش جدید ، شبیه س ازی نمونهای از فیلتر طراحی شده ، توسط نرم افزار ADS/Momentumصورت پذیرفت و در نهایت مقایسه ای بین این نتایج و نتایج حاصل از برنامه انجام شد