مقاله آزادسازي تونل مچ دستي با روش جراحي باز كوچك معرفي تكنيك جديد با استفاده از سيستم نايف لايت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۵۰۵ تا ۵۱۱ منتشر شده است.
نام: آزادسازي تونل مچ دستي با روش جراحي باز كوچك معرفي تكنيك جديد با استفاده از سيستم نايف لايت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم تونل كارپال
مقاله عصب مديان
مقاله نايف لايت
مقاله جراحي باز كوچك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدبنادكي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: زارع زاده ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: برزگر حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندرم تونل كارپال(CTS)  شايع ترين نوروپاتي فشارنده مي باشد و به دليل فشار روي عصب مديان در مچ دست ايجاد مي گردد. ما در اين بررسي كه به روش مداخله اي – تجربي آينده نگر انجام گرديده است، ارجحيت روش درماني جراحي كوچك با ابزار نايف لايت را نسبت به درمان جراحي باز كلاسيك مورد بررسي قرار مي دهيم.
روش بررسي: از مهرماه سال ۱۳۸۴ لغايت ارديبهشت سال ۱۳۸۸ مجموعا ۷۶ بيمار سندرم تونل كاپال، كانديد جراحي گرديدند كه به صورت تصادفي با يكي از دو روش جراحي باز كلاسيك و جراحي باز کوچک با كمک ابزار نايف لايت مورد عمل جراحي قرار گرفتند (۳۸ بيمار در هرگروه قرار گرفتند). بيماران در فواصل يك هفته – دو هفته، يک ماه و دو ماه بعداز عمل ويزيت گرديدند و علايم و عوارضي مثل درد (بر اساس معيار (VAS ثبت گرديد و از بيماران خواسته شد كه فعاليت هاي روزمره و كار را همراه با كاهش درد و كم حسي دست شروع نمايند.
نتايج: توزيع بيماران در هردو گروه از نظر سن و جنس يكسان بود. كاهش درد و علايم بيمار بعد از جراحي در هر دو گروه وجود داشت ولي زمان بهبودي شكايات و دوران نقاهت در بيماران جراحي شده با روش جراحي باز كوچك (گروه (II به صورت معناداري كمتر از گروه I بود. عوارض جراحي در هردو گروه يكسان بود.
نتيجه گيري: روش جراحي باز كوچک(MOCTR)  با كمك ابزار جراحي نايف لايت از حيث كاهش زمان نقاهت و برگشت زودتر بيمار به كار نسبت به روش كلاسيک ارجحيت دارد.