سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسترن اسماعیل پور فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده آشاورزی دانشگاه شهرکرد
جواد گیوی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده آشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

آزادشدن پتاسیم غیر تبادلی از کانی های میکای موجود در ذرات مختلف خاک، تحت تاثیر سه نوع اسید الی در یک دوره ۲۰۰۰ ساعت بررسی شد. حداکثر سعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی در ۲۴ ساعت اولیه شروع آزمایش مشاهده گردید. بعد ازاد سازی با سرعت کمتر و به صورت پلکانی ادامه یافت. مقدار پتاسیم غیر تبادلی تجمعی آزاد شده از ذره سیلت نسبت به ذرات دیگر بیشتر بود. اسید اکسالیک نیز نسبت به اسیدهای دیگر بیشترین میزان پتاسیم غیر تبادلی را آزاد نمود. پتاسیم غیر تبادلی آزاد شده طی دوره بررسی، بیشتر از پتاسیم قابل دسترس خاک بود. آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی می تواند بخشی از نیاز پتاسیم گیاه را تأمین و مصرف کود پتاسیم را کاهش دهد.