سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهره محمدی – کارشناس مهندسین مشاورپژوهاب شرق

چکیده:

آزبست به گروهی از الیاف معدنی اطلاق میشود که به طور طبیعی درخاکها وصخره های بعضی مناطق زمین پدید می آید. این ماده در تولید انواع کف پوشها، لنت ترمزوصفحه کلاج اتومبیلها، انواع کاغذ ومقوای ضخیم، لوله های آزبست سیمان، انواع چسب، مواد درزگیروغیره کاربرد داشته و ازطریق محلول شدن از کانیها وموادمعدنی، تخلیه پسابهای صنعتی وانباشت اتمسفری وارد منابع آب می گردد. اغلب مشکلات گزارش شده درخصوص حضور آزبست درسیستمهای آبرسانی مربوط به آبهای سطحی ولوله های آزبست سیمان حاوی آزبست درغلظتهای بالاست. حضور این ماده در آب آشامیدنی مناطقی از کشورهای مختلف دنیا مانند کانادا، آفریقای جنوبی، ایتالیا وایالات متحده مشخص شده است. باتوجه به احتمال حضور آزبست درآب آشامیدنی مناطقی از ایران(به ویژه مناطق معدنی)جنبه های حضور، نگرانیهای بهداشتی، استانداردها و روشهای حذف آن مورد بررسی قرارگرفته است.
براساس تقسیم بندی IARCترکیبات غیرآلی آزبست درگروه۳(سرطانزای احتمالی برای انسان)قرار دارد. مطالعات مختلف ارتباط احتمالی مابین غلظت بالای آزبست درآب آشامیدنی وسرطان معده، روده، کلیه در مردان وزنان را مشخص نموده است.WHOهیچ غلظتی را به عنوان مقدار رهنمود نظارتی برای آزبست وضع نکرده واین درحالیست که MCLتعیین شده در استاندارد, EPA MFL7میباشد. درخصوص حذف آزبست ودستیابی به حدود تعیین شده روشهای مختلفی مانند انعقاد/فیلتراسیون، فیلتراسیون مستقیم ودیاتومه ای، کنترل خوردگی در لوله های آزبست سیمان به کار گرفته شده است.