مقاله آزمايش پيشاهنگ درختان مقاوم به خشكي در اراضي گسترش سيلاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۹۰ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: آزمايش پيشاهنگ درختان مقاوم به خشكي در اراضي گسترش سيلاب
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اكاليپتوس
مقاله آكاسيا
مقاله درصد بقا
مقاله ارتفاع
مقاله قطر برابرسينه
مقاله سازگاري
مقاله رويش
مقاله گربايگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي جهرمي سيدمرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: كوثر سيدآهنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درختان جنس هاي اکاليپتوس و آکاسيا به واسطه مقاومت به خشکي، قابليت انعطاف در شرايط سخت رويشگاه و مصارف چوب و فرآوده هاي فرعي، از نظر جنگل کاري در مناطق خشک، به ويژه با استفاده از سيلابهاي فصلي همواره مورد توجه بوده اند. به همين منظور و در ادامه آزمايش هاي مقدماتي سازگاري گونه ها، آزمايش پيشاهنگ گونه هاي درختي در قالب طرح آماري بلوک هاي کامل تصادفي و در چهار تکرار به صورت ديم در سال ۱۳۷۴ در اراضي پخش سيلاب گربايگان فسا به اجرا درآمد. هر تکرار شامل هشت كرت (گونه) و هر كرت شامل ۴۹ اصله درخت با فاصله کاشت ۳×۳ متر بود. در طول ده سال اجراي طرح متغيرهاي درصد زنده ماني، رويش ارتفاعي و قطري و وجود يا عدم وجود آفات و بيماريها و وضعيت شادابي درختان همه ساله اندازه گيري و با استفاده از نرم افزار SAS مورد تجزيه و تحليل سالانه و مرکب قرار گرفتند. نتايج نشان داد که از نظر درصد زنده ماني، گونه هاي Eucalyptus camaldulensis، E. oleosa، Acacia victoriae،A. salicina  و E. microtheca در سال پاياني طرح بسيار موفق و همگي بيش از ۸۰ درصد بقا داشته و با يكديگر اختلاف معني داري ندارند. گونه E. fruticetorum با ۷۰ درصد زنده ماني داراي تفاوت معني داري با گونه هاي فوق بود. از نظر ارتفاع و قطر برابرسينه، گونه هاي E. camaldulensis و A.salicina بيشترين و دو گونه A. cyanophylla و A. saligna کمترين رشد را نشان دادند. در طول سالهاي اجراي طرح هيچ گونه آفت و يا بيماري خاصي بر روي هيچ کدام از پايه هاي درختان گونه هاي مختلف مشاهده نگرديد و وضعيت شادابي و شكل ظاهري درختان رضايت بخش بود. بررسي نتايج فوق نشان مي دهد که در مجموع گونه هاي E. camaldulensis، E. oleosa، E. microtheca، E. fruticetorum،Acacia salicina  و درنهايت A. victoriae به رغم وجود تفاوت هاي زياد به ويژه از لحاظ ارتفاع و قطر برابر سينه، گونه هاي کاملا موفق آزمايش پيشاهنگ بوده و براي استفاده از آنها در جنگل کاري با سطوح وسيع در مناطق خشک و با استفاده از سيلابهاي فصلي قابل توصيه مي باشند. به علاوه احتمال مي رود که چنانچه ارقام و پروونانس هاي مقاوم تر به سرما از دو گونه A. cyanophylla و A. saligna وارد و مورد آزمايش قرار گيرند، در شرايط رويشگاهي مشابه بتوانند به موفقيت دست يابند.