سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمودرضا میوه چی – دکتری مهندسی عمران ، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
عقیل حاجی مومنی – دانشجوی دکتری عمران ، دانشگاه تربیت مدرس
رضا تاری نژاد – دانشجوی دکتری عمران ، دانشگاه تربیت مدرس
محمدتقی احمدی – استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برای شناخت رفتار سدهای بتنی به همان صورتی که ساخته شده اند و مطابق واقع نیاز به تحقیقات تجربی در مورد ایمنی سدهای کشور که یکی از مهم ترین تأسیسات برای کنترل سی لابها و مهارآنها می باشند، در مقابل بارهای دینامیکی شامل زلزله و حوادث طبیعی با توجه به وجود متخصصین و امکانات روزافزون و دانش فنی سد سازی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود . لذا موضوع پروژه فوق یک موضوع کاربردی بوده و قطعًا از اهداف استراتژیک صنعت آب کشو رمان است . استفاده از آزمایشات دینامیکی برروی سازه های واقعی که سدها از آن جمله اند کمک بسیار زیادی به محققین در جهت شناخت رفتار واقعی و دینامیکی این سازه عظیم و پیچیده می نماید.در این تحقیق خصوصیات و رفتار دینامیکی دو سد بتنی قوسی تحت انجام آزمایشات ارت عاش محیطی و اجباری بدست آمده و با نتایج تحلیل حاصل از مدل ریاضی مقایسه شده اند (آزمایش ارتعاش محیطی و اجباری بر روی سد شهید رجایی و آزمایش ارتعاش محیطی بر روی سد الغدیر ساوه ). آزمایشات انجام گرفته در دو گروه انجام گرفت. ابتدا و به دلیل سادگی بیشتر آزمایشات ارتعاش محیطی انجام گرفت و سپس آزمایشات ارتعاش اجباری انجام شد .رکوردهای حاصل از انجام آزمایشات توسط الگوریتم ارائه شده در این تحقیق مورد پردازش قرارگرفت.