سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین کاظمی کارگر – دانشگاه زنجان – دانشکده فنی عضو هیئت علمی زنجان – ایران
رضا بیاتی – دانشگاه زنجان – دانشکده فنی عضو هیئت علمی زنجان – ایران

چکیده:

وجود هارمونیکها در سیستمهای قدرت باعث بـروز اغتشـاش دز عملکرد رله های میگردد . دراین مقاله تـاثیرات هارمو نیـک ها ی جریانی بر زمان عملکرد رله های دیجیتال جریان زیاد و رله های الکترو مغناطیسی جریان با توجه به آزمایشـات انجـام گرفتــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت . در ایــن مقالــه اثــر ا عوجاجات هارمونیکی جریان بر زمان عملکرد رله دیجیتـالی نــوع AREVA و الکترومغناطیســی از نــوع CDG11 کــه در شبکه های قدرت مورد استفاده زیادی دارند ، با اعمال میـزان ۱۰% و THD 50% به ازای هارمونیک های جریـانی ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۷ ، ۹ ، ۱۱ ، ۱۳ و ۱۵ با زاویه فازی صفر نسـبت بـه مولفـه اصلی جریان به رله بدست آمده است . سپس اثر شیفت فـازی هارمونیک های جریان بـرروی رلـه هـای مـ ورد نظـر، تحـت آزمایش قرار گرفت ه و زمان عملکرد این رله ها در هـر حالـت اندازه گیری و مقایسه شده است . همچنین برای جلـوگیری از اختلال در عملکرد رله های الکترومکانیکی راهکاری پیشـنهاد گردید که می توان از نتایج این مقاله در تنظیم رله هـای بکـار برده شده در سیستم های ح فاظتی شبکه بهـره بـرد . در انجـام آزمایشــات از تســتر Omicron مــدل ۲۵۶-۶ بــا دقــت ۰/۱% استفاده شده است