سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسن هاشمی مدنی – آزمایشگاه ایمن تهران

چکیده:

در حوادث غیر مترقبه مانند سیل، زلزله، آتشفشان و … جایگاه " درمـان " ویـژه اسـت و نیـاز بـه تیمهـای اضـطراری و امکانات و تجهیزات جهت درمان فوری صدمه دیدگان از اهمیت خاص برخوردار است . وجود آزمایشگاه تشخیص پزشکی نیز به عنوان یکی از پایه های اصلی درمان در حوزه صدمه دیده از الزامات است . بحث : آزمایشگاه چه خدمتی به صدمه دیدگان می تواند انجام د هد؟ -۱ در تروماها بر اثر حوادث غیـر مترقبـه نیـاز بـه تزریـق خون فوری در محل حادثه اجتناب ناپذیر است . -۲ در حوادث غیر مترقبه بیماریهای واگیر میکروبی و انگلی شـیوع پیـدا مـی
کند . آزمایشگاه جهت انتقال خون و تشخیص بیماری های واگیر فعالیت اصلی را انجام می دهد . ابتدا از آزمایشگاههای موجـود در محدوده و در صورت عدم تخریب استفاده می شود . در صورت تخریب یا عدم امکان اسـتفاده از آزمایـشگاه، آزمایـشگاههای سیار توانایی بر آورد کردن انتظارات را دارند . بدلیل مجهز بودن آزمایـشگاههای سـیار بـه کلیـه وسـایل اولیـه آزمایـشگاههای تشخیص پزشکی وفن ی بودن فعالیتهای آزمایشگاهی، بهترین واحد نگهداری، پشتیبانی و استفاده از آزمایشگاه سـیار، مـدیریت آزمایشگاههای مرکزی دانشگاه علوم پزشکی استانها و یا واحد آزمایشگاهی بیمارستانهای نظام مرکز هر استان هستند . در زمان انتظار حوادث غیر مترقبه، به منظور مطمئن بودن از عملکرد دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاه سیار باید حـداقل دو بـار در هـر ماه از تجهیزات و دستگاهها استفاده شود . انتقال خون، کشت نمونه ها و تشخیص بیماریهای باکتریایی و انگلی منتقلـه از آب و غذا و همچنین بررسی میکروبی آب و غذای مورد استفاده در منطقه حادثه دیده از وظ ایف اصلی آزمایشگاه سیار اسـت . از نظـر نیروی انسانی، آزمایشگاه سیار به یک نفر مسئول فنی دکترا یا متخصص علوم آزمایشگاهی نیـاز دارد . آزمایـشگاه سـیار تـا راه اندازی بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی باقی می ماند، برآورد زمان حضور آزمایشگاه در منطقه حدود سه ماه است .