سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن دشتی اردکانی – کارشناس ارشد طراحی کاربردی

چکیده:

در تحقیق حاض ر مساله معکوس در شناسایی حفره درون یک جسم الاستیک دو بعدی با انجام آزمایش کشش مورد بررسی قرار گرفته شده است . بدین منظور از تلفیق روش های المان مرزی، الگوریتم ژنتیک و گرادیان مزدو ج استفاده شده است . اساس روش بر مبنای مینیمم سازی تابع هدفی است که به صورت مجموع مربعات تفاضل جابه جایی محاسبه شده و جابه جایی اندازه گیری شده از آزمایش کشش بر روی مرز خارجی جسم تعریف می گردد . مینیمم سازی تابع هدف با استفاده از روش گرادیان مزدو ج صورت می گیرد . با توجه به بد وضع بودن مساله معکوس و نیاز به حدس اولیه مناسب در روش ه ای بهینه سازی محلی، در این مقاله مدلی فراابتکاری بر پایه الگوریتم ژنتیک ب ر ای تعیین حدس اولیه مناسب ارائه می شود . با تعیین حدس اولیه مناسب، ادامه کار به روش گرادیان مزدوج واگذار شده، موقعیت و هندسه حفره بدرستی مشخص می شود. از عمده موارد کاربرد این تحقیق در صنایع ریخته گری است.