مقاله آزمون برازش توزيع لجستيک در تعيين توانايي و رتبه بندي در امتحان ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: آزمون برازش توزيع لجستيک در تعيين توانايي و رتبه بندي در امتحان ها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه پرسش- پاسخ
مقاله IRT
مقاله رتبه بندي
مقاله توزيع لجستيک
مقاله توانايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عقيق کمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ابتدا با استفاده از توزيع لجستيک سه پارامتري در پاسخ گويي به پرسش هاي چهار گزينه اي در امتحانات ورودي، ميزان توانايي هر يک از داوطلبان براي هر پرسش در نتيجه هر امتحان با روش نظريه پرسش- پاسخ (IRT) مورد اندازه گيري قرار گرفته و بر اساس توانايي نمره او تعيين شده و مبتني بر اين اطلاعات رتبه بندي داوطلبان انجام پذيرفته است. همچنين با استفاده از روش متداول پرسش هاي چهار گزينه اي، توزيع هاي تجربي و نظري نيز محاسبه و رتبه بندي شده است. دو نتيجه حاصل مورد قياس قرار گرفته و با استفاده از آزمون نکويي برازش تناظر بين رتبه بندي ها مورد مطالعه و بحث قرار گرفته اند. بر اين اساس در يکي از آزمون هاي سازمان سنجش آموزش کشور که با استفاده از نرم افزارهاي کامپيوتري تهيه شده است، توانايي هر يک از امتحان دهندگان برآورد شد و براي هر آزمودني مقدار توانايي، نمره بر اساس توانايي، نمره خام (روش کلاسيک)، رتبه بندي بر اساس نمره هاي توانايي و بر اساس نمره هاي خام، و تفاوت دو روش رتبه بندي بررسي شده است.