سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید صوفی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات آبخیزداری استان فارس

چکیده:

درتحقیق حاضرکرونولوژی ایجادآبکند gully قطع جنگل و وقایع بارندگی برای آبکندهای ایجادشده درجنگلهای دست کاشت کاج رادیاتا pinus radiata درنزدیکی بومبالا bombala واقع درجنوب شرقی استرالیا درطی پانزده سال گذشته ایجادگردید مدارک موجود نشان میدهد که اکوسیستم طبیعی جنگل اوکالیپتوس قادر به تحمل بارندگی روزانه بیش از۲۰۰ میلیمتر بادوره بازگشت ۱۵ساله و بیشتر بوده و هیچگونه فرسایش ابکندی درآن ایجادنشده است درحالیکه دراکوسیستم تخریب شده جنگلی بارانهای روزانه بزرگتر از۸۰میلیمتر بادوره بازگشت ۲سال و بزرگتر قادر به ایجادآبکند بوده و بارانهای روزانه با دوره بازگشت بزرگتر از۱۵ سال و مقداربیش از۲۰۰ میلیمتر قادر به ایجادابکندهای عمیق خواهند بود نتایج حاصله نشان میدهد که حداقل یک سال زمان لازم است تا اکوسیستم تخریب شده بهبود نسبی پیدا کرده و مقاومت کافی دربرابر بارانهای استثنایی حاصل نماید تحلیل الگوی پراکنش مکانی ابکند بااستفاده ازمدل ارتفاعی رقمی dem نشان میدهد که آبکندها درکلیه نقاط شیب ایجادشده اند برخلاف مطالعات قبلی هیچ گونه استانه توپوگرافی مشخص ازنظر محدوده شیب و سطح آبخیز برای ایجادابکند وجود ندارد نتایج حاصل ازاندازه گیری گسترش طولی ابکندها نشان میدهد که گسترش آنها ازتابع نمایی تبعیت می کند نتایج حاصله موید مدل نمایی ارایه شده توسط گراف ۹ می باشد این مدل نشان دهنده حالت ثبات نسبی سیستم تخریب شده جنگلی پس ازگذشت ۸سال است به شرطی که تخریب تداوم نیابد ابکندهای موردتحقیق دارای نیمه عمر کمتر ازابکندهای موردمطالعه گراف ۹ درکلرادوی امریکا بودند که علت آن را میتوان تخریب شدیدتر سطحی و باران زیادتر ذکر کرد