سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد رضا توکلی بغدادآبادی – کارشناس ارشد مدیریت مالی و کارشناس معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
افسانه نوری هوشیار – مارشناس مهندسی صنایع دانشگاه علوم فنون مازندران

چکیده:

در این مقاله ریسک سیستماتیک منفی در مدل چند عاملی قیمت گذاری دارای سرمایه ای مورد بررسی قرار گرفته و مدل چند عاملی قیمتگذاری دارایی سرمایه ای تعدیلی ارائه شده است. فرآیند تحقیق به نحوی است که پس از محاسبه متغییر های تشکیل دهنده مدل چند عاملی D-CAPM یعنی؛ضریب بتای منفی(BD)، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(B/M)، نسبت سود سالانه به ارزش بازار(E/P) و اهرم مالی،رابطه معنی دار میان متغیر های مذکور با نرخ بازده مورد انتظار طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد تا توان این مدل در بازار اوراق بهادار تهران بررسی و سبد حاصل از این مدل جدید به لحاظ کارایی مورد آزمون قرار گیرد.
نتایج این تحقیق نان می دهد که در مدل چند عاملی D-CAPM، بین متغیر های ریسک سیستماتیک منفی(BD)، اندازه شرکت و نسبت سود هر سهم به ارزش جاری هر سهم(E/P) با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت وجود دارد وبین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت (B/M) و نسبت اهرم با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار وجود ندارد.