سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

دکترمحمدعلی زکی – Information Technology,Internet,Higher education,.Survey Research.Students.Esfahan University.

چکیده:

ورودبه هزاره سوم،موجب شدت علاقه روزافزون محققان دردهه های ۹۰ و ۱۹۸۰ میلادی به تولیدعلم دردوحوزه نظریه وپژوهش در
درسطوح مختلف جامعه ونهادهای اجتماعی گردیده است .اهمیت (IT) وری اطلاعات Ĥ خصوص اهمیت ،جایگاه وچگونگی استفاده ازفن
وری اطلاعات درنهادهای آموزشی،صاحب نظران رامتوجه تجزیه وتحلیل وضعیت وچگونگی دانشگاههای آینده درهزاره سوم می Ĥ فن
وری اطلاعات درابعاد مختلف (هم چون آموزش ،تدریس ،تحقیق ،متون وب رنامه ریزی آموزشی ، دوره Ĥ نمایدواین بررسی ناشی از نقش فن
های آموزشی وغیره )وهم چنین درسطوح متعدد (هم چون اساتید،دانشجویان ومدیران )است. محققان و صاحب نظران برای تجزیه وتحلیل
(TAM, وری دیویس ( ۱۹۸۵,۱۹۸۹,۲۰۰۰ Ĥ وری اطلاعات وهم چنین عوامل موثر برآن ازمدل پذیرش فن Ĥ مکانیسم وچگونگی استفاده از فن
بهره می جویندوسعی درآزمون نظری وتجربی مدل مذکور دارند.
وری اطلاعات است Ĥ نگرشهای نسبت به کامپیوتربه طورعام واینترنت به طورخاص ،بخش قابل توجه ای درمدل چگونگی استفاده ازفن
Computer نگرش نسبت به استفاده از کامپیوتر ، Computer Self-Efficacy(CSE) که ازآن میان دومتغیر خودکارآمدی کامپیوتر
موردنظرمی باشد . بامرورنظریات و تاریخچه تحقیق،مقاله حاضرسعی درآزمون وسنجش خودکارآمدی Usage and Impact(CUI)
وری اطلاعات (باتاکیدبرنهاداجتماعی آموزش Ĥ اینترنت ،نگرش اجتماعی نسبت به استفاده ازاینترنت در مدل چونگی استفاده ازفن
اطلاعات ،(Survey Research) عالی)دارد.براین اساس به ارائه نتایج گزارش علمی می پردازدکه بااستفاده ازروش تحقیق پیمایشی
موردنیازازمیان ۲۰۰ دانشجوی دختروپسردانشگاههای علوم پزشکی واصفهان جمع آوری گردیده است .ابزارپژوهش ،پرسشنامه
می باشد.داده های پژوهش پس ازجمع آوری،جهت انجام تحلیل های توصیفی (یک (Dinev and Koufteros, استاندارد ( ۲۰۰۲
پیرسون )وتحلیل چندمتغیره (تحلیل عاملی وتحلیل رگرسیون وتحلیل مسیر )ازبرنامه آماری R وضرایب همبستگی T متغیره)ودومتغیره(آزمون
استفاده خواهدشد. SPSS.11