سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید حسین جمالی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال- کرج
حمیدرضا بابایی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
رامین اوجانی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
لیلا صادقی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال- کرج

چکیده:

به منظور ثبت شش رقم اصلاح شده سویا که به روش جهش و دورگ گیری ایجاد گردیده اند، ۱۱ صفت مورفولوژیکی به مدت دو سال بر روی آنها مشاهده و اندازه گیری گردید . گروه بندی اولیه ارقام با استفاده از صفات رنگ ناف بذر، رنگ کرک ساقه اصلی و رنگ گل، آنها را در گرو ه های مشابه خود قرار داد . در حالیکه دندروگرام حاصل از تجزیه کلاستر مبتنی بر ضریب تشابه دایس و الگوریتم UPGMA دو کلاستر (گروه) اصلی را تنها بر اساس دو صفت رنگ گل و رنگیزه آنتوسیانین هیپوکوتیل نشان داد . سپس به کمک جداول مقایسه ای از دیگر صفات کیفی در تمایز ارقام داخل هر گروه استفاده گردید. تجزیه واریانس صفات کمی بین ارقام تفاوت بسیار معنی داری را در سطح احتمال ۰/۱% نشان داد. در نهایت از مقایسه تفاوت میانگین دو ساله ارقام با حداقل تفاوت معنی دار در تفکیک ارقام مشابه از نظر صفات کیفی استفاده گردید.