سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی غفاری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

این آزمایش به منظور توسعه بخشیدن به منابع لاین ها ی برگشت دهنده باروری در مدت دو سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوی به اجرا در آمد . در سال اول تعداد ٥١ لاین نسل S3-S5 حاصل از خودباروری و گزینش تک بوته ها ی متعلق به ١٦ هیبرید وارداتی آفتابگردان با دو لاین نرعقیم سیتوپلاسمی CMS60/52 و CMS19 عنوان تستر تلاقی داده شدند . در سال دوم ٣٤ ترکیب سینگل کراس حاصل به همراه دو شاهد در یک طرح لاتیس دو تکراره ۶*۶ ارزیابی گردید و از طریق تجزیه لاین × تستر قابلیت تر کیب عمومی و خصوصی لاین های رستورر برای صفات مختلف برآورد گردید. براساس نتایج حاصل بیشترین عمل کرد دانه و روغن از تر کیب R34xCMS19 به ترتیب به میزان ٤٤٥٠ و ٢١٧٥ کیلو گرم در هکتار به دست آمد . ترکیبات R1xCMS19 و R45xCMS60/52 در کمتر از ۱۰۰ روز دوره رویش خود را تکمیل نمود ند . از لحاظ زمان شروع گلدهی لاین های رستورر R3 ،R19 و R41 ، لاین R45 از نظر طول دوره رویش ، لاین های R15 و R19 از نظر ارتفاع بوته ، لاین های R21 و R34 و R42 از نظر قطر طبق ، لاین های R15 ،R56 و R42 برای وزن هزار دانه ، لاین ها ی R34 ،R21 و R50 از نظر تعداد دانه د ر طبق ، لاین های R3 و R21 از نظر درصد روغن و لاین ها ی R34 و R56 از نظر عمل کرد دانه و روغن از قابلیت تر کیب عمومی معنی داری در جهت مطلوب برخوردار بودند . مقادیر برآورد شده تر کیب پذیری خصوصی نشان داد که از نظرطول دوره رویش تر کیب R1xCMS19 از نظر وزن هزار دانه دو رگ R1 x CMS60/52 از نظر تعداد دانه در طبق دورگ R15xCMS19 ، از لحاظ درصد روغن R34 x ،R1 xCMS60/52 و CMS19 و R15 x CMS60/52 و از نظر عملکرد دانه و روغن دو رگهای R1xCMS60/52 و R34xCMS19 برتر می باشند. تستر CMS19 کارایی بهتری را در برآورد قابلیتهای ترکیب نشان داد.