مقاله آزمون ساختار عاملي و ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي پرسشنامه استرس تحصيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۲۷۷ تا ۲۸۳ منتشر شده است.
نام: آزمون ساختار عاملي و ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي پرسشنامه استرس تحصيلي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسشنامه استرس تحصيلي
مقاله ساختار عاملي
مقاله ويژگي هاي روان سنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكري اميد
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي نوري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ‏فراهاني محمدنقي
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف آزمون ساختار عاملي و ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه استرس تحصيلي (ASQ) انجام شد.
روش : پرسشنامه استرس تحصيلي و پرسشنامه خودکارآمدي تحصيلي (ASEQ) بر روي ۲۸۴ دانشجو (۱۰۰ پسر و ۱۸۴ دختر) که با روش نمونه گيري چندمرحله اي انتخاب شده بودند، اجرا شد. به منظور تعيين روايي عاملي ASQ از روش هاي آماري تحليل عامل اکتشافي و تاييدي و به منظور بررسي همساني دروني ASQ از ضرايب آلفاي کرونباخ استفاده شد.
يافته ها: نتايج تحليل مولفه هاي اصلي با استفاده از چرخش اوبليمين نشان داد که ASQ از چهار عامل دشواري عملکرد تحصيلي در کلاس، دشواري عملکرد تحصيلي در بيرون از کلاس، دشواري تعامل در دانشگاه و دشواري مديريت کار، خانواده و دانشگاه تشکيل شده است. شاخص هاي برازش تحليل عاملي تاييدي بر پايه نرم افزارLISREL، وجود عوامل چهارگانه را تاييد کرد. همچنين، نتايج تحليل عاملي تاييدي نشان داد که در اين نمونه الگوي چند بعدي ASQ، يک الگوي اندازه گيري قابل قبول است. همبستگي منفي و معنادار بين نمره کلي استرس تحصيلي و نمره کلي خودکارآمدي تحصيلي، روايي همگراي ASQ را تاييد کرد.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر، ثبات ساختار عاملي ASQ و اعتبار اين پرسشنامه را براي سنجش استرس تحصيلي در دانشجويان ايراني نشان دادند.