سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شهرزاد فریادی – استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران.
زینب یگانه کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشگاه
منیره آهنی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشگاه

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش آزمون نظریه ها و ایده هایجدید و جهانی توسعه پایدار شهریدر یک محله نمونه در شهر تهران است، تا مشخصشود آیا این ایده ها و نظریه ها می تواند برای ارتقاء کیفیت محیط زیستمحلات شهری ایران و به طور خاص تهران قابل استفاده باشد یا خیر. در این پژوهش ابتدا اصول و قواعد مشترک برخی از جدیدترین نظریه ها و ایده های توسعه پایدار شهری ا ز طریق یک مقایسه تطبیقی استخراجگردید.سپس سازگاریاصول مربوطه با ساختار و عملکرد های موجود محله قدیمی ده ونک واقع در ناحیه یک منطقه ۳ شهر تهران بررسی و تحلیلشد. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که تعداد زیادی ازاصول و قواعدمورد بررسینه تنها برای برنامه ریزی و طراحی پایدار محله ده ونک قابل کاربرد می باشدبلکهقبل از تدوین چنین برنامه هایی، هم اکنون در محلهقابل مشاهده است. در واقعبه نظر می رسدکهبسیاری از اصول و قواعد جدید و جهانی توسعه پایدار به وضوح در سیستم اورگانیک شکل گیری و توسعه محلات و شهرهای های ایرانحضور داشته است.به این ترتیب نتایج این مطالعهنشان می دهد که شناسایی ، جدید سازی و تدوین مجدد اصول و قواعد توسعه شهر ها و محلات سنتی ایران می تواند مناسب ترین الگوهای توسعه پایدار شهری در ایران را به دست دهد.پژوهش هایی از این دست می تواند در شکل گیری یک پایگاه داده برای تدوین چنین الگو هایی مورد استفادهقرار گیرد.