سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیدرضا صباغ یزدی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حامد عربی – کارشناسی ارشد عمران آب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در این مقاله تحلیل احجام محدود معادلات آبهای کم عمق برای مدلسازی جریانهای جزر و مدی افقی عمود بر ساحل مورد آزمون قرار گرفته است. تحلیلگر عددی مورد استفاده برای مدلسازی رایانه ای جریا ن معادلات میانگین عمقی پیوستگی و اندازه حرکت افقی را با شمال رئوس سلول روشاحجام محدود بر روی شبکه مثلثی بدون ساختار حل مینماید. با استفاده از نتایج تحلیل رایانه ای این آزمون پارامترهای طراحی هیدرولیکی (مولفه های افقی سرعت و عمق جریان)در نقاط گرهیمحاسبه می گردند با اسفتاده از اینروشنوع شبکه بندی مورد استفاده می توان جریان در نواحی دارای شیبهای هندسی نامنظم را مدلسازی نمود. اثر شیب بستر در قسمت ثقلی معادلات اندازه حرکت و اثر زبری بستر و مقاومت جدا و آشفتگی جریان در قالب نیروهای کالبدی آن معادلات دیده شده است. دراین کار جریان امواج در یک فلوم با سطح آزاد که مدلسازی آزمایشگاهی آن قبلا توسط محققان دیگر انجام شده با اعمال اثر تری و خشکی مورد شبیه سازی عددی قرار گرفته است. صحت نتایج تحلیلگر احجام محدود از طریق مقایسه با نتایج اندازه گیری آزمایشگاهی گزارش شده جریان جزر و مدی ساحلی ارزیابی شده است.