سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مرتضی پوزش شیرازی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
سیف اله امین – استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
حسینقلی رفاهی – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محمدهادی روحیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

چکیده:

یکی از عوامل مؤثر در تخریب خاکها و نابودی زمینهای حاصلخیز کشاورزی، عمل فرسایش و به دنبال آن رسوب می باشد . این عمل نه تنها خاک سطحی که پایه و اساس کشاورزی محسوب می گردد را از بین می برد بلکه با انتقال مواد آلاینده شیمیایی مانند کودها و سموم دفع آفات گیاهی توسط هرز آب به درون منابع آبی مانند رودخانه و سدها، آلودگی این منابع را نیز باعث می شود (۲) کسب اطلاعات مربوط به حجم روان آب و میزان فرسایش و رسوب بطور مستقیم بسیار سخت و گاهاً امکان ناپذیر به نظر می رسد . از اینرو مدل های متعدد ریاضی جهت تحقیق پیرامون فاکتورهای فوق در هر حوزه آبخیز بوجود آمده است که برخی از آنها دارای کاربرد منطقه ای و محلی بوده و برخی دیگر نیز مانند مدل ANSWERS بعلت داشتن پارامترهای مناسب به صورت مدلهای جهانی تبدیل شده و در اکثر کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته اند . ساختمان کلی مدل فوق شامل یک مدل هیدرولوژیک، مدل فرسایش / رسوب، قوانین موجود برای تشریح حرکت آب در جریانات سطحی، زیر زمینی و در کانال ها و نهایتاً روابط میان آنها می باشد (۴) نسخه های جدید این مدل، توانایی محاسبه انتقال مواد آلاینده از جمله فسفر را بر اساس هم دماهای لانگمیر و فروندلیچ نیز داراست (۱) از اینرو سعی شد تا در دو طرح جداگانه، قابلیت های مدل مذکور در شرایط گوناگون آب و هوایی، مدیریتی و خصوصیات فیزیکو شیمیایی مناطق مختلف ایران مورد آزمون قرار گیرد .