مقاله آزمون نتاج ناتني براي گزينش والدين مناسب براي توليد واريته سنتتيک يونجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۶۶ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: آزمون نتاج ناتني براي گزينش والدين مناسب براي توليد واريته سنتتيک يونجه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون نتاج
مقاله قابليت ترکيب عمومي و يونجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منيري فر حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي قابليت ترکيب عمومي اکوتيپ هاي يونجه منطقه آذربايجان از طريق آزمون پلي کراس و انتخاب والدين مناسب براي توليد واريته سنتتيک، آزمايشي در سال هاي زراعي ۱۳۸۰ لغايت ۱۳۸۶ در ايستگاه تحقيقاتي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي صورت گرفت. ۲۹ اکوتيپ يونجه محلي منطقه آذربايجان همراه با يک رقم اصلاح شده در خزانه پلي کراس کشت شدند. طرح مورد استفاده براي توزيع تصادفي اکوتيپ ها در خزانه پلي کراس بلوک هاي کامل تصادفي با ۱۲ تکرار بود. بذور ناتني توليد شده از خزانه پلي کراس، ابتدا بصورت انفرادي در گلدان کشت و سپس گياهان در سن يک ماهگي به مزرعه منتقل شدند و در آزمون پلي کراس در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي بمدت سه سال مورد ارزيابي قرار گرفتند. تجزيه هاي آماري داده هاي حاصل نشان داد که تنوع گسترده اي بين اکوتيپ ها وجود داشته و با استفاده از اين تنوع، امکان گزينش والدها فراهم است. با توجه به ميزان قابليت ترکيب عمومي اکوتيپ ها و بر اساس علوفه تر و خشک، يازده اکوتيپ ساتلو، قره يونجه مرکز، المرد، لقان، بافتان، خواجه، سيوان، ايلان جوج، ديزج صفرعلي، خسروانق و قره بابا براي توليد بذر سنتتيک انتخاب شدند. ميزان وراثت پذيري خصوصي علوفه تر، علوفه خشک، ارتفاع بوته، نسبت وزن برگ به ساقه در حالت تر و خشک به ترتيب ۶۰،  59، ۵۰، ۱۱ و ۱۹ درصد برآورد شدند با اعمال گزينش با شدت ۳۰ درصد،  ميزان پاسخ مورد انتظار براي عملکرد تر و خشک به ترتيب ۲/۳ و ۵۸/۱ تن در هکتار محاسبه شد. اين آزمايش با فراهم آوري تلاقي تصادفي براي يازده اکوتيپ منتخب در شرايط کنترل شده براي توليد واريته سنتتيک ادامه خواهد يافت.