مقاله آزمون نظريه هاي ساختار سرمايه ي توازي ايستا (مصالحه ايستا) و سلسله مراتبي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پيشرفت هاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني شيراز) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: آزمون نظريه هاي ساختار سرمايه ي توازي ايستا (مصالحه ايستا) و سلسله مراتبي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار سرمايه
مقاله نظريه توازي ايستا
مقاله نظريه سلسله مراتبي
مقاله نسبت بدهي بهينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيرزاده فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: مستقيميان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر دو نظريه ي توازي ايستا و سلسله مراتبي را که از نظريه هاي ساختار سرمايه هستند، مورد آزمون قرار مي دهد. بر اساس نظريه توازي ايستا، شرکت ها به دنبال دست يابي به يک ساختار سرمايه (نسبت بدهي) بهينه هستند که ارزش شرکت را حداکثر سازد، در حالي که در نظريه سلسله مراتبي شرکت ها بدون توجه به نسبت بدهي بهينه، ابتدا از محل وجوه داخلي و سپس وجوه خارجي اقدام به تامين مالي مي نمايند. جامعه آماري اين تحقيق، در بر گيرنده کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار است و نمونه مورد بررسي، شامل ۲۴۸ شرکت از ۲۰ صنعت مختلف است که داده هاي آن ها براي بازه زماني ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸، با استفاده از مدل رگرسيون مقطعي – زماني (پانل ديتا)، مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد که هيچ يک از دو نظريه ياد شده، با قاطعيت کامل، قادر به توصيف ساختار سرمايه شرکت هاي مورد مطالعه نيستند. با اين حال، شواهد از نظريه توازي ايستا، بيش تر حمايت مي کند. انجام آزمون به تفکيک نوع صنعت، در برخي صنايع، نشان گر تاييد نظريه سلسله مراتبي است و اين موضوع اهميت نوع صنعت را در تعيين رفتار تامين مالي شرکت ها نشان مي دهد.