سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد فرهمند – دانشجوی فوق لیسانس پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران
جواد خزائی – استادیار گروه مهندسی فنی کشاورزی پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران
محمود لطفی – استادیار گروه تولیدات گیاهی پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران

چکیده:

آزمون سنجش هدایت الکتریکی محلول حاصل از خیساندن دانه ها در آب می تواند به عنوان معیاری برای اندازه گی ری قوه نامیه مورد استفاده قرار گیرد. برای این منظور ابتدا پنج نمونه مختلف بذرذرت با قوه نامیه های غیر همسان از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج تهیه شد و برای هر نمونه قوه نامیه توسط آزمون رایج جوانه زنی تعیین گردید. سپس از هر نمونه بذر، سه دسته ۳۰ تایی بذر تهیه، توزین و برای مدت ۴۲ ساعت در ۵۰ سی سی آب مقطر با دمای ۱±۲۵ درجه سانتیگراد قرار گرفتند و در طی این مدت به طور پیوسته هر یک ساعت یک بار هدایت الکتریکی محلول اندازه گیری و تعیین می گشت. نتایج نشان داد که با افزایش زمان خیساندن بذرها از یک تا ۴۲ ساعت مقدار هدایت الکتریکی بذرهای مختلف به طور پیوسته افزایش یافت که مدلهای مربوط به آن ها گزارش شده است . همچنین تفاوت قابل ملاحظه ای بین هدایت الکتریکی محلول دانه و قوه نامیه آن وجود داشت. هدایت الکتریکی بذرهای با قوه نامیه بالاتر بطور قابل ملاحظه ای کمتر نسبت به بذرهای با قوه نامیه کمتر بود . در پایان مد لی بر ای تخمین قوه نامیه بذور ذرت بر حسب میزان هدایت الکتریکی محلول حاصل از خیساندن آن ها در آب مقطر به مدت ۳۰ ساعت ارائه گردیده است.