سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی زکی – عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده:

یکی از زمینه های پژوهش در علوم اجتماعی اختصاص به نگرش افراد نسبت به کارکردهای اجتماعی کامپیوتر دارد که از طریق ابزارهای معتبر میزان آنها مورد سنجش و اندازه گیری قرار میگیرد. مقاله حاضر معرفی نتایج دو گزارش پژوهشی در زمینه آزمون و سنجش دو مقیاس کارکرد و نگرشهای اجتماعی کامپیوتر می باشد که با استفاده از روش پیمایشی میان ۴۰۰ دانشبر دختر و پسر آموزشگاههای کامپیوتر اصفهان انجام شده است. گزارش اول مقیاس نگرش کامپیوتر (CAS) مربوط به نیکل و پینتو می باشد که به نگرش افراد نسبت به کارکردهای کامپیوتر در جامعه می پردازد(Nickell,pinto , 1986) و گزارش دوم مقیاس الیناسیون و اضطراب کامپیوتر (CAA) مربوط به ری و مینچ (Ray, Minch, 1990) بوده، به نگرشهای اجتماعی افراد نسبت به کامپیوتر در سه قلمرو مجزای بیگانگی ناشی از کامپیوتر، اضطراب ناشی از کامپیوتر و تاثیرات کامپیوتر بر جامعه می پردازد. داده های تحقیق جهت آزمون دو مقیاس مذکور با استفاده از برنامه spss.9 در محیط Windowsمورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.