سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میر جعفر صادق صفری – کارشناس ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی – دانشکده فنی دانشگاه
میر علی محمدی – دانشیار گروه مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی- دانشکده فنی دانشگاه ا
محمد منافپور – استادیار گروه مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی- دانشکده فنی دانشگاه

چکیده:

آستانه حرکت رسوبات یکی از مباحث پایه و بسیار مهم در مطالعه انتقال رسوبات در کانال ها می باشد. در این تحقیق از داده های آزمایشگاهی محمدی ( ۲۰۰۵ ،Mohammadi ) که بر روی آستانه حرکت ذرات رسوبی در کانال با جداره ثابت با کف V شکل تحقیق کرده بود، استفاده شده است. معادلات آستانه حرکت رسوبات در کانال ها با جداره ثابت و متحرک مقایسه شده و معادله جدید آستانه حرکت ذرات در کانال با کف V شکل بر اساس روش سرعت بحرانی ارائه شده و سپس با سایر معادلات آستانه حرکت مقایسه شد. این مطالعه تأثیر شکل مقطع کانال در آستانه حرکت رسوبات در کانال با جداره تابت را نیز نشان می دهد..