مقاله آستانه گذاري وفقي ضرائب موجك براي پاکسازي سيگنال گفتار نويزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۵۸ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: آستانه گذاري وفقي ضرائب موجك براي پاکسازي سيگنال گفتار نويزي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهسازي گفتار
مقاله تبديل موجك
مقاله آستانه گذاري وفقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ عليشاهي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تابان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به مبحث بهسازي گفتار در حوزه موجك مي پردازد. در روش پيشنهادي، بعد از تجزيه سيگنال نويزي به باندهاي موجك تابع آستانه گذاري وفقي روي ضرايب موجك اعمال مي شود. در زيرباندهايي كه داراي انرژي گفتار با محتواي بسيار زياد هستند، از حد آستانه كوچك تر و تابع آستانه گذاري سخت استفاده مي شود و برعکس، در زيرباندهاي با محتواي ناچيز از انرژي گفتار، حد آستانه بزرگ تر و تابع آستانه گذاري نرم مورد استفاده واقع مي شود. در نواحي با وضعيت بينابين دو حالت فوق، تابع آستانه گذاري به صورت وفقي و مابين دو وضعيت حدي آستانه گذاري سخت و آستانه گذاري نرم تعيين مي شود. پارامتري كه تابع آستانه گذاري و حد آستانه را در هر زيرباند موجك تعيين مي كند با نسبت توان گفتار و نويز در هر زيرباند رابطه دارد. آزمايش هاي انجام شده در مقايسه با روش هاي قبلي نشان مي دهد كه با اعمال اين تكنيك، نويز به نحو مطلوبي حذف شده و ميزان اعوجاج در گفتار خروجي کاهش مي يابد. علاوه بر اين، نتايج شبيه سازي حکايت از آن دارد كه افزايش رشد درخت موجك در بهبود خروجي سيستم بهسازي تاثير داشته و نوع موجك مناسب، وابسته به نوع نويز موجود در محيط مي باشد.