سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدجواد منتظری – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا – سازمان صنایع هوافضا

چکیده:

با بررسی مکانیزم برانگیزش نوسانات فرکانس بالا در محفظه احتراق موتور سوخت مایع (هیدرولیکی و درون محفظ ه ای) و همچنین توجه به فرکان س- های آکوستیکی محف ظه به عنوان یک لول هی صوتی، نتایج کیفیِ مهمی در جهت رفع ناپایداری به دست م ی آید. اما برای یافتن نتایج ک ی، باید با در نظر گرفتن مدل ساد ه ای از موتور سوخت مایع (سیستم دمش ی)، معادلات دیفرانسیل حرکت سیال در لول ه ها و معادل هی پیوستگی، انرژی و حالت گازِمحفظه نوشته شو د. حل دستگاه این معادلات با اعمال شرایط مرزی در میدان لاپلاس، آستان ه ی ناپایداری موتور را تعیین م یکند. بررسیِ آستان هی ناپایداری موتور در م د های مختلف نوسانی، نشان م ی دهد، با افزایش زمان ضریب حساسیت محفظه و کاهش فشار نسبی پیش از انژکتورها، محدود هی ناپایدار موتور گسترد هتر م ی شود و در صورتی که زمان احتراق از حد معینی کوچکتر (افزایش رژیم موتو ر) باشد، موتور ناپایدار م یگرد د. یعنی موتور دارای یک آستان ه ی بالای ناپایداری است که با افزایش تراست امکان ناپایدار کردنِ موتور را فراهم م ینماید. در این مقا له مرز ناپایداری یک موتور خاص بررسی شده، اما نتایج حاصل قابل تعمیم هستند.