سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
اصغر مولائی –

چکیده:
هدف این مقاله معرفی ایده پیشنهادی شرکت آروپ برای ساختمانهای آینده میباشد. این ایده با درنظر گرفتن ملاحظاتزیستمحیطی، نیازهای اجتماعی انسانها، پیشبینی زیرساختهای شهری، بهرهمندی از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر، ساختمانشهری پایداری را معرفی نموده است. شهر سال ۰۲۰۲ زیستی به مانند یک چارچوبی هوشمند با حساسیت بالا و شبکه های بازگشتیادراک مجازی خواهد داشت. این سیستم خودتنظیم، درون هر ساختمان خاص، عملکردهای همزمانی را برای یکپارچه نمودن خود بازیرساختهای شهری پیرامون خواهد داشت. در عصر زیست محیطی، ساختمانها بهسادگی فضا خلق نمیکنند. آنها مهارتهای محیطیهستند. آنها به عنوان جزئی از یک اکوسیستم شهری عمل می نمایند. تدوام و کارایی مدیریت محیطی؛ توزیع فعالانه نیازهایکاربران خاص به مانند نیازهای وسیع شهری. با تولید غذا و انرژی و آبوهوای پاکیزه، ساختمان از حالت انفعالی خارج شده وبا یک ارگانیسم انطباق پذیر و پاسخده که دارای زندگی و تنفس می باشند، شهرهای اینده را حمایت می نمایند.