مقاله آسيب شناسي درس«بررسي وضعيت سلامت» دوره كارشناسي پرستاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۳۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: آسيب شناسي درس«بررسي وضعيت سلامت» دوره كارشناسي پرستاري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بررسي وضعيت سلامت
مقاله کارشناسي پرستاري
مقاله آسيب شناسي درس
مقاله تحليل محتوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: انوشه منيره
جناب آقای / سرکار خانم: الحاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فارسي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي كلياني مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آموزش فرآيندي مستمر و پوياست. آسيب شناسي برنامه هاي آموزشي هر رشته مي تواند در شناسايي مشكلات و موانع و ارايه راهبردهاي عملياتي براي مرتفع كردن آن‌ها كمك كننده باشد مطالعه حاضر با هدف تعيين عوامل آسيب رساننده در آموزش درس “بررسي وضعيت سلامت” دوره كارشناسي پرستاري انجام شده است.
روش بررسي: اين پژوهش يك مطالعه كيفي با روش آناليز محتوي است . تجارب ۱۷ نفر شامل ۱۴ دانشجوي كارشناسي و ۳ نفر از مربيان پرستاري دانشكده پرستاري بقيه اله (عج) به روش نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند و داده ها با مصاحبه نيمه ساختار چهره به چهره و گروه متمركز جمع آوري گرديد. محتوي مصاحبه ها نسخه برداري و با روش تحليل محتوي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: عوامل آسيب رسان در ارايه درس “بررسي وضعيت سلامت” در زمينه هاي برنامه ريزي آموزشي، محيط، مربي پرستاري و ارزشيابي مي باشد. مشكلات جانبي نظير عدم به كارگيري توانمندي هاي آموزشي كسب شده در محيط واقعي (محيط هاي درماني) و ابهام در شرح وظايف پرستاران از جمله عوامل آسيب رسان ديگر مي باشند.
نتيجه گيري كلي: با توجه به يافته ها، به منظور كاربردي نمودن آموخته هاي درس “بررسي وضعيت سلامت”، بايستي به طور همزمان نگاهي جامع به وظايف پرستاران در محيط هاي درماني داشت و همچنين با تقويت نظام آموزشي فعلي و تداوم آموزش مربيان و پرستاران باليني علاوه بر تقويت امكانات به كارگيري آموخته ها مشكلات را به حداقل ممكن رساند.