مقاله آسيب شناسي ساختار «شرح نويسي» در حوزه فهم متن ادبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در فنون ادبي از صفحه ۶۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: آسيب شناسي ساختار «شرح نويسي» در حوزه فهم متن ادبي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب شناسي شرح نويسي
مقاله شرح هاي حافظ
مقاله تحليل ساختاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مقدم مهيار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طبقه بندي سنتي و گاه غيرعلمي، بر پيكره نظام آموزشي و پژوهشي ادبيات فارسي سايه انداخته و عمده حوزه دانش و پژوهش ادبي به رشد و بالندگي چنداني دست نيافته است. شرح و تفسير متن، با اين هدف كه پيچيدگي هاي متن زدوده و خواننده به دركي ژرف و پويا از متن هدايت شود، در اين حوزه جاي مي گيرد. در اين ميان، نقش شارح و تاويل كننده متن بسيار اهميت دارد؛ چرا كه او بايد بتواند بين جهان متن و جهان خواننده گفتگويي برقرار كند و بين افق معنايي در ذهن آفريننده متن و افق نگاه خواننده پيوندي پديد آورد، در حالي كه بسياري از شارحان بر اين باورند كه شرح و تفسير متن؛ يعني صرفا پرداختن به حل مشكلات واژگاني متن.
گستردگي مباحث حافظ پژوهي و شمار فراوان شرح هاي حافظ، موجب مي شود، در نقد و تحليل شرح نويسي در شعر فارسي و آسيب شناسي اين حوزه بهتر بتوانيم گام برداريم. اشكالات چهارگانه ساختاري، درون مايه اي، واژگاني و صوري، در اين شرح ها به چشم مي خورد كه در اين مقاله تنها به نابساماني ها و نادرستي هاي ساختاري پرداخته مي شود. در اين اشكالات، مواردي مانند نبود نظام تعريف شده و منسجم، عدم جامعيت، غير تحليلي بودن شرح ها، بهره گيري از شيوه هاي نادرست آموزشي و تعليمي، بي توجهي به غزل هاي حافظ به مثابه مجموعه اي منسجم و ناديده گرفتن ارتباط بيت ها در بافت معنايي كليت غزل تحليل و ارزيابي شده است. بي گمان رشد مباحث حافظ پژوهي به بسط و گسترش نقدهاي علمي، تحليلي و فراگير بر شرح هاي حافظ به عنوان يكي از عرصه هاي فهم و دريافت شعر حافظ نيازمند است.