مقاله آسيب شناسي فرهنگي زنان (با تاکيد بر توليدات فرهنگي شبکه هاي مختلف تلويزيون ايران) از ديدگاه دانشجويان زن دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان سال تحصيلي ۸۶-۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: آسيب شناسي فرهنگي زنان (با تاکيد بر توليدات فرهنگي شبکه هاي مختلف تلويزيون ايران) از ديدگاه دانشجويان زن دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان سال تحصيلي ۸۶-۱۳۸۵
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب
مقاله آسيب فرهنگي
مقاله خشونت
مقاله رسانه
مقاله فرهنگ
مقاله مد
مقاله تجمل گرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده آذر
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميربك پري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف شناسايي تاثير توليدات فرهنگي شبکه هاي مختلف تلويزيون ايران بر آسيبهاي فرهنگي زنان از ديدگاه دانشجويان زن دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان در سال تحصيلي ۸۶-۱۳۸۵ اجرا گرديد. به همين منظور از تعداد ۶۵۷۵ دانشجوي زن دانشگاه با روش نمونه گيري چند مرحله اي، ۳۸۰ نفر انتخاب گرديدند. از ميان ۳۸۰ پرسشنامه توزيع شده ۳۶۶ مورد تکميل شده و عودت داده شد که همين تعداد در ارزيابي ها مورد استفاده قرار گرفت. ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته اي بود که ۴۹ سوال بسته پاسخ براي بررسي آسيبهاي فرهنگي زنان در ۵ محور؛ معيارهاي همسرگزيني، روابط اعضاي خانواده و به ويژه همسران، بروز خشونت عليه زنان، گرايش زنان به تجملات، مد و آرايش و توسعه مشارکتهاي اجتماعي و اقتصادي زنان و يک سوال باز پاسخ داشت. روش تحقيق غالب، توصيفي ـ پيمايشي بود. آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه ۰٫۹۴ به دست آمد که بيانگر اعتبار بالاي پرسشنامه بود. تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي صورت گرفت، در سطح آمار توصيفي از فراواني، درصد، نمودار ميانگين و در سطح آمار استنباطي از آزمون T تک متغيره،T  هتلينگ، تحليل واريانس، آزمون توکي و رگرسيون استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد که از نظر دانشجويان زن شرکت کننده در پژوهش، توليدات فرهنگي شبکه هاي مختلف تلويزيوني ايران بر معيارهاي همسرگزيني (با ميانگين ۳٫۵۶)، روابط اعضاي خانواده و به ويژه همسران (با ميانگين ۳٫۵۶)، خشونت عليه زنان (با ميانگين ۳٫۷۴)، گرايش زنان به تجملات، مد و آرايش (با ميانگين ۳٫۹۷) و بر توسعه مشارکتهاي اجتماعي و اقتصادي زنان (با ميانگين ۳٫۷۲) تاثيرگذار بوده است. با توجه به ويژگيهاي جمعيت شناختي بين ديدگاههاي دانشجويان زن در سطح ۰٫۰۱ برحسب سن، رشته تحصيلي، وضعيت تاهل و شغل در مورد ميزان تاثيرگذاري توليدات فرهنگي بر محورهاي پنجگانه آسيب فرهنگي مورد مطالعه، تفاوت معنادار وجود داشت و بيشترين نمره تاثير بر گرايش زنان به تجملات، مد و آرايش و کمترين نمره به معيارهاي همسر گزيني و روابط خانوادگي اختصاص يافت.