مقاله آسيب شناسي مسايل قومي در ايران (مطالعه موردي عرب هاي ساكن شهرستان اهواز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۴۷ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: آسيب شناسي مسايل قومي در ايران (مطالعه موردي عرب هاي ساكن شهرستان اهواز)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوزستان
مقاله قوميت
مقاله قوم عرب
مقاله هويت
مقاله هويت قومي
مقاله هويت ملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نواح عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قيصري نوراله
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي نسب سيدمجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با استفاده از رويکرد کمي و به صورت پيمايشي در شهرستان اهواز انجام گرفته است. در اين تحقيق، هويت قومي بخشي از جمعيت عرب اين شهر مورد بررسي قرار گرفته است. اهداف کلان تحقيق، پاسخگويي به سوال هاي زير است:) عوامل داخلي موثر بر هويت قومي اين بخش از جمعيت شهرستان اهواز چه بوده است؟،۲) تغيير در هويت قومي اين بخش از جمعيت چه تاثيري بر هويت ملي آنان داشته است؟، ۳) تغيير در هويت قومي چه تاثيري بر گرايش سياسي مردم دارد؟، ۴) تغيير در هويت قومي چه تاثيري بر گرايش به خشونت جمعي اين جمعيت داشته است؟ نمونه آماري در اين تحقيق، ۳۸۴ نفر از عرب هاي ۱۸ تا ۶۵ سال (زن و مرد) ساکن شهرستان اهواز بوده است. داده هاي اين تحقيق در زمستان ۱۳۸۶ طي کاري سه ماهه، توسط پرسشنامه و به صورت نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي جمع آوري شده است. همچنين به منظور دقت بيشتر، يک پرسشنامه پيش آزمون در مهر ماه ۱۳۸۶ در بين ۵۰ نفر از عرب هاي ساکن شهرستان اهواز تکميل شده است.نتايج حاصل از تحليل دو متغير داده ها نشان مي دهد ۲۱ متغير از ۲۲ متغير مستقل (به جز ارتباط با خارج از کشور) با هويت قومي رابطه معناداري دارند. همچنين رابطه هويت قومي و هويت ملي با جهت گيري نه چندان مثبت به مقدار R برابر ۰٫۵۸۶ مورد تاييد قرار گرفته است. در تحليل دو متغيره، سه متغير که مقدار آماره آنها بيشتر از همه بود، به ترتيب عبارت بودند از: رضايت از نظام سياسي، احساس محروميت نسبي در بعد سياسي و احساس محروميت نسبي در بعد اقتصادي. نتايج حاصل از تحليل چندمتغيره داده ها که با استفاده از رگرسيون چندمتغيره گام به گام انجام گرفته است، نشان مي دهد ۹ متغير وارد معادله رگرسيوني شدند که در نهايت توانسته اند ۵۸ درصد از واريانس متغير وابسته (هويت قومي) را تبيين کنند. متغير احساس محروميت نسبي در بعد سياسي با مقدار R2 برابر با ۰٫۳۲ بيشترين اثر تعاملي را در بين ساير متغيرها بر هويت قومي داشته است.