مقاله آسيب شناسي ناشي از کاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي از صفحه ۷۹ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: آسيب شناسي ناشي از کاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات در دانشجويان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب شناسي
مقاله فن آوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق بررسي آسيب شناسي ناشي از کاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات در دانشجويان است. از بين جامعه آماري (کل دانشجويان استان مازندران) تعداد ۳۴۵ نفر (بر اساس جدول تعيين حجم نمونه از روي حجم جامعه) از دانشجويان به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. در اين تحقيق از پرسشنامه سنجش اعتياد به پيام كوتاه يا پيامك۱ و اضطراب اجتماعي براي گردآوري اطلاعات و داده ها استفاده گرديد و از دو روش آمار توصيفي و استنباطي براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد. نتايج نشان داد که دانشجويان دانشگاه به پيامك اعتياد و به اضطراب اجتماعي مبتلا هستند، بين اعتياد به پيامك و اضطراب اجتماعي دانشجويان رابطه وجود دارد و ميزان اعتياد به پيامک در دانشجويان گروه هاي مختلف آموزشي متفاوت است.